POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych jest firma: Szybkinet Sp. z o.o. z siedzibą w Koniecpolu, ulica Wesoła 36, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000470956 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Częstochowie, NIP: 949-219-48-87, REGON: 243320430. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin:
  • „Użytkownik” odnosi się do klienta firmy Szybkinet sp. z o.o.,
  • „Administrator” lub „Usługodawca” odnoszą się do firmy Szybkinet sp. z o.o.,
  • „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679;
 3. Dane osobowe podawane w umowie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. W przypadku zawierania umowy z Administratorem, niepodanie danych osobowych w przypadkach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz niniejszej Polityce Prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą̨ chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe zostały mu przekazane, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem RODO;
  • przetwarzane zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług Telekomunikacyjnych i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów);
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i/lub organizacyjnych;
 6. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem RODO.
 7. Administrator wdraża pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz kontrolę dostępu, by zminimalizować skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 8. Cel i zakres przetwarzania powierzonych danych osobowych:
 9. a) Cel przetwarzania danych: Wykonanie Umowy Telekomunikacyjnej Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres przetwarzanych danych:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres dostarczenia usługi (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres świadczenia usługi);
  • Nazwa firmy i numer NIP (w przypadku firm);
  • Numer PESEL;
  • Numer i seria dowodu osobistego oraz organ wydający.
  b) Cel przetwarzania Cel przetwarzania danych: Marketing bezpośredni Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Zakres przetwarzanych danych:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres dostarczenia usługi (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres świadczenia usługi);
  c) Cel przetwarzania danych: Prowadzenie ksiąg podatkowych Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych, czyli do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Zakres przetwarzanych danych:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby;
  • Numer PESEL lub numer NIP (w przypadku firm);
  d) Cel przetwarzania danych: Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Okres przechowywania danych: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Zakres przetwarzanych danych:
  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres dostarczenia usługi (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres świadczenia usługi);
  • Numer PESEL lub numer NIP (w przypadku firm);
 10. Każda osoba, której dane osobowe zostały powierzone Administratorowi ma prawo:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • do przenoszenia swoich danych;
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną̨ sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 11. W celu realizacji uprawnień, kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected], drogą telefoniczną pod numerem: +48 34 333 66 33 lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 13. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 14. Usługodawca nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Cookies: Strona dla poprawnego funkcjonowania nie wymaga akceptacji „ciasteczek” (ciasteczka rozumiane jako niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika). Wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się strony oraz jej funkcjonalność. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby poniższe pliki cookie były przetwarzane może wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).
 2. Strona ma wbudowany kod Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga udoskonalać stronę pod kątem potrzeb Użytkowników. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań Użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś na stronie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.

Kontakt:

34 333 66 33

Zadaj pytanie on-line


lub wypełnij formularz kontaktowy