Ten dokument opisuje w jaki sposób będą chronione i przetwarzana Państwa dane osobowe

Co to jest RODO? - Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Jaki jest cel wprowadzenia RODO? - Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE

Od kiedy będzie obowiązywało RODO? - 25 maja 2018r.

Jak przetwarzamy dane osobowe?
SZYBKINET Sp. z o. o. w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Dlaczego i na jakiej podstawie wykorzystywane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są prze SZYBKINET Sp. z o. o. w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy, wtym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, dalej nazywaną „wykonaniem umowy”);
 • wykonania ciążących na SZYBKINET Sp. z o. o. obowiązków prawnych:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
  • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami;
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego.

Powyższe dane będą używane przez SZYBKINET Sp. z o. o. przez czas:

 • wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; dalej nazywaną „obowiązkiem prawnym”);
 • w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny);
 • w którym SZYBKINET Sp. z o. o. może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; zwaną dalej „prawnie uzasadnionym interesem”);
 • wykrywania nadużyć i ich zapobieganiu przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez SZYBKINET Sp. z o. o. roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 • marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy);
 • wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której Państwo korzystajacie, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes).

Jakie dane musimy od Państwa uzyskać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych osobowych. Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Przepisy nakazują jednak, aby przed skorzystaniem z usług telekomunikacyjnych dokonali Państwo rejestracji (czyli podali nam imię i nazwisko, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Jeśli ich Państwo nie podadzą, nie będzie możliwe zawarcie umowy. Dodatkowo SZYBKINET Sp. z o. o. może poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (ich podanie jest jednak bardzo pomocne przy realizacji obowiązków wynikających z umowy. W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, usług, urządzeń (jak np. router, dekoder). Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania usług, z których Państwo korzystają.

Komu przekazujemy Państwa dane?

SZYBKINET Sp. z o. o. może przekazać Państwa dane:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SZYBKINET Sp. z o. o. i uczestniczącym w wykonywaniu czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa zamówionych, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
  • podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną SZYBKINET Sp. z o. o.;
  • podmiotom świadczącym usługi doradcze dla SZYBKINET Sp. z o. o., konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym które działają na nasze zlecenie;
 2. Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
  • podmiotom nabywającym wierzytelności – w przypadku nieopłacenia przez Państwa zobowinań wobec SZYBKINET Sp. z o. o. w terminie;
  • przyprzenoszeniu numeru do naszej sieci: Prezesowi UKE – w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu;
  • przy zawieraniu umowy: Związkowi Banków Polskich – w celu sprawdzenia, czy Państwa dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;
  • podmiotom współpracującym z nami przyobsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  • Jeśli korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przekazujemy standardowe informacje techniczne (o numerze telefonu lub zakończeniu sieci, z którego wykonują Państwo połączenia) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się Państwo łączą, w celu wykonania połączenia lub transmisji komunikatów.

Dane z innych źródeł

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, SZYBKINET Sp. z o. o. wejdzie w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te są przetwarzane w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: prawnie uzasadniony interes).

Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)? Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Automatyczne podejmowanie decyzji

W przypadku gdy zalegają nam Państwo z zapłatą wobec SZYBKINET Sp. z o. o., możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu lub o uniemożliwieniu korzystania przez Państwa z naszych usług telekomunikacyjnych. Na tę decyzję będą miały wpływ m.in. wysokość i okres zadłużenia oraz dotychczasowa historia płatnicza.

Informacje o danych transmisyjnych

W związku z tym, że korzystają Państwo z usług telekomunikacyjnych SZYBKIENT Sp. z o. o., przetwarzamy Państwa dane transmisyjne (o połączeniach). Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:

 • wykonania umowy, w tym realizacji połączeń, zapewnieniaich jakości wynikającej z umowy, naliczania opłat za świadczone usługi oraz w celu rozpatrywania reklamacji;
 • zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami;
 • wykrywania nadużyć izapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
 • przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez 12 miesięcy od wykonania połączenia lub jego nieudanej próby);
 • marketingu bezpośredniego ale tylko jeśli wyrzili Państwo na to zgodę;

Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych i z naszej sieci, w szczególności o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób korzystają Państwo:

 • z połączeń głosowych, w tym o liczbie połączeń orez ich typie (np. krajowe, międzynarodowe),
 • o czasie trwania połączeń i o numerach, z którymi się Państwo komunikowali;
 • z dostępu do internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach odwiedzanych stron internetowych i Państwa aktywnościach na tych stronach, o rodzaju używanej technologii i urządzenia końcowego. Dane transmisyjne możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa. W celach wykrywania nadużyć i zapobiegania im, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług oraz – w razie udzielenia nam zgody – w celach marketingowych będziemy wykorzystywać dane transmisyjne do profilowania naszych Klientów, oceniając na przykład, czy ich zachowania mogą zagrażać integralności naszej sieci.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez SZYBKINET Sp. z o. o. Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgody

Jeżeli wykorzystanie przez SZYBKINET Sp. z o. o. Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skargi

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe: SZYBKINET Sp. z o. o., ul. Wesoła 36, 42-230 Koniecpol, tel. 34 333 66 33, e-mail: [email protected]

Kontakt:

34 333 66 33

Zadaj pytanie on-line


lub wypełnij formularz kontaktowy